FAQ

Nyfiken på H22?

Vad är H22 för något, vad menar vi egentligen när vi pratar om en smartare stad och när kommer H22 City Expo genomföras? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om H22. Hittar du inte svar på just din fråga är du välkommen att kontakta oss.

H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.

Stadens arbete med H22 består av två delar:

 • En stadsgemensam satsning på innovation. Det handlar om själva resan mot en smartare och mer hållbar stad.
 • H22 City Expo – En hållplats där vi sätter ljus på allt det som åstadkommits fram till 2022. Efter H22 City Expo fortsätter den långsiktiga satsningen på innovation. (läs mer om H22 City Expo längre ner)

Samhället står inför stora utmaningar. De offentliga intäkterna minskar eftersom andelen barn och äldre blir fler jämfört med den arbetade befolkningen som betalar skatt. Detta innebär ett tuffare ekonomiskt läge för alla kommuner i Sverige, även Helsingborg. Samtidigt ökar invånarnas förväntningar på enklare, snabbare och mer flexibel service. Dessutom står världen inför stora klimatutmaningar och en teknikutveckling som kommer att förändra vårt sätt att leva och arbeta. För att ta oss an dessa utmaningar så krävs förändrade arbetssätt och smartare välfärdslösningar. Därför behöver staden arbeta med långsiktig och hållbar välfärds- och stadsutveckling. För att lyckas måste staden ta bort sådant som inte genererar tillräckligt mycket värde, utveckla mer effektiva arbetssätt och ge utrymme för tester och innovation. Det krävs nya former av samarbete, både lokala, nationella och internationella.

En smartare stad syftar till en stad som sätter fokus på:

 • att skapa livskvalitet, och utgår från människorna som bor där.
 • att uppnå de globala hållbarhetsmålen.
 • innovation för att utveckla välfärden och staden.
 • teknologi som ett medel för att skapa bättre service och tjänster.
 • att skapa engagemang hos invånare, kollegor, näringsliv, föreningsliv och akademin i utvecklandet av staden.
 • en stads förmåga att både vara möjliggörare och utförare.

H:et står för Helsingborg. 22 anspelar på år 2022 när stadsmässan H22 City Expo ska genomföras. H22 är också en blinkning till de tidigare mässorna H55 och H99, även om de var mer avgränsade mässor. H22 är en större satsning som visar upp en hel stad och dess satsning på innovation, nu och i framtiden.

H22 City Expo är en internationell stadsmässa i Helsingborg som pågår i 35 dagar i maj-juli 2022. Det är också en plattform för att visa upp innovationsarbete och nya lösningar. Fokus är på framtidens välfärds- och stadsutvecklingslösningar – hur innovation kan hjälpa oss att skapa livskvalitet i vardagen för alla Helsingborgare.

H22 City Expo utgår från tre geografiska huvudområden: Oceanhamnen, Drottninghög och SeaU.

Det kommer också att finnas ett cityområde i de centrala delarna av Helsingborg och några utvalda platser runt om i staden och regionen (Skåne och Greater Copenhagen), så kallade satelliter.

Hela H22 satsningen är till för invånarna, för att vi vill göra Helsingborg till en ännu bättre stad att leva, verka och bo i. H22 och H22 City Expo handlar om människorna i Helsingborg. Fokus ligger på framtidens välfärds- och stadsutvecklingslösningar och hur innovation kan hjälpa oss i arbetet med att skapa livskvalitet i vardagen för alla i Helsingborg.

Helsingborgs stad har en hög ambition och vilja att bli bättre. Det kan kräva globala samarbeten för att kunna generera lokala förbättringar. Ett exempel är möjligheten att utveckla skolan med hjälp av artificiell intelligens. Sverige ligger inte längst fram när det kommer till forskning inom området. För att lära av de bästa måste vi blicka utanför landets gränser.

H22 är vårt sätt att kraftsamla kring de globala hållbarhetsmålen och skapa samarbeten som löser utmaningar på både lokal och global nivå. H22 handlar lika mycket om att vi ska lära oss av andra som att vi ska dela med oss av våra erfarenheter.

Projektgruppen arbetar med att göra Helsingborg relevant för en internationell publik och skapar nya partnerskap som bidrar till utvecklingen av Helsingborg. Projektgruppen håller också ihop det övergripande arbetet, planeringen, marknadsföringen och genomförandet av stadsmässan 2022. H22:s projektgrupp arbetar tillsammans med alla förvaltningar, bolag och förbund, där en viktig del är att involvera invånare, föreningar och medarbetare till att bli medskapare av H22.

Utgångspunkten för att ett företag eller en organisation ska kunna bli partner till H22 är att de har en satsning på innovation och utveckling som driver den egna branschen framåt, men som också bidrar till att utveckla Helsingborg till en mer smart och hållbar stad. Partner kan antingen bidra med satsningar som implementeras i staden eller använda staden som testbädd. H22:s partner kommer att bidra med olika satsningar som på kort och lång sikt bidrar till Helsingborgs utveckling och Helsingborgarnas livskvalitet.

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag och andra organisationer kan samarbeta, testa nya produkter, tjänster eller processer.

132 miljoner – innovationsarbete

132 miljoner investeras i förvaltningarnas innovationsarbete under åren 2020-2022. Pengarna fördelas utifrån nämndernas/förvaltningarnas storlek, och tilldelningen sker över tre år. Pengarna är öronmärkta till innovationsarbete som ska bidra till utvecklingen av framtidens välfärds- och stadsutvecklingssatsningar.

118 mkr – The making of a smarter city / H22 City Expo

118 miljoner investeras i H22-arbetet som innebär att skapa nya internationella samarbeten, skapa nya partnersamarbeten och planera och genomföra H22 City Expo under 35 dagar.  Förberedelsearbetet fram till 2022 innebär bland annat att:

 • Engagera Helsingborgarna i arbetet med att utveckla staden och H22 City Expo.
 • Engagera näringsliv, föreningsliv, medarbetare och akademi i arbetet att utveckla staden och H22 City expo.
 • Driva och stötta initiativ och projekt som bidrar till att Helsingborg blir en av Europas mest innovativa städer.
 • Stärka Helsingborgs position internationellt och skapa nya internationella samarbeten.

32 mkr från resultatöverförda medel

Från Stadsbyggnadsnämnden, Miljönämnden, Kommunstyrelsen och Fastighetsnämnden används även överskott från tidigare år, så kallade resultatöverförda medel. Dessa uppgår till cirka 32,8 miljoner kronor. Det kan till exempel handla om ökade kostnader för städning, gatuskötsel och extra trygghetskostnader som uppstår i samband med stora evenemang men som inte är direkta evenemangskostnader. Att kommunen använder resultatöverförda resurser från annat verksamhetsår är enligt plan och detta har även gjorts tidigare till flera olika syften.

De 250 miljonerna finansieras från en aktieutdelning från Helsingborgs hamn som beslutades av kommunfullmäktige 2018. Aktieutdelningen är av engångskaraktär och kan därför inte användas till drift eller satsningar som ökar förvaltningarnas löpande utgifter.

Från Stadsbyggnadsnämnden, Miljönämnden, Kommunstyrelsen och Fastighetsnämnden används även överskott från tidigare år, så kallade resultatöverförda medel, för indirekta kostnader som beror på att en stor andel besökare kommer till staden. Dessa uppgår till cirka 32 miljoner kronor.

Svenska